มีข้อความในพระคัมภีร์มากมายที่ให้ภาพว่าเราเป็นใครในฐานะการเคลื่อนไหวที่ไม่เหมือนใครซึ่งจะจบลง

มีข้อความในพระคัมภีร์มากมายที่ให้ภาพว่าเราเป็นใครในฐานะการเคลื่อนไหวที่ไม่เหมือนใครซึ่งจะจบลง

อย่างแข็งแกร่ง แต่มีข้อความหนึ่งที่ระบุตัวตนของเราชัดเจนจนมิอาจเข้าใจผิดได้ เป็นตัวระบุที่ดี มันคือ “หมายเลขผู้โทรเข้า” ของคำพยากรณ์ในพระคัมภีร์ไบเบิล เช่นเดียวกับที่โทรศัพท์มือถือหรือโทรศัพท์บ้านของคุณสามารถระบุหมายเลขโทรศัพท์และชื่อของผู้ที่โทรหาคุณได้ ในหลายกรณี ทำให้คุณมีโอกาสตัดสินใจว่าจะรับสายหรือไม่ —- ดังนั้น พระคัมภีร์ในวิวรณ์ 12:17 จึงระบุตัวตนของพระเจ้า คริสตจักรที่เหลืออยู่หรือผู้คนในวาระสุดท้าย ข้อความที่น่าอัศจรรย์นั้นบอกเราว่าเราเป็นใคร! มันอ่านว่า 

“และมังกรก็โกรธผู้หญิงคนนั้นและไปทำสงครามกับเชื้อสายที่เหลืออยู่

ของเธอซึ่งรักษาพระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้าและมีคำพยานของพระเยซูคริสต์” ข้อ 9 บอกเราว่ามังกรคือซาตาน ข้อ 1 และ 2 ระบุว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นคริสตจักรของพระเจ้า ข้อ 4 บอกเราถึงสงครามต่อต้านคริสตจักรของพระเจ้าและพระเยซูคริสต์ ผู้ซึ่งถูกจับขึ้นไปเฝ้าพระเจ้าและบัลลังก์ของพระองค์ แต่ใครคือคนที่เหลืออยู่? คริสตจักรวันสุดท้ายของพระเจ้าที่เหลืออยู่ จะประกอบด้วยผู้คนที่มีคุณลักษณะสองประการคือ——ผู้ที่รักษาพระบัญญัติของพระเจ้า และประการที่สอง พวกเขามีคำพยานของพระเยซูคริสต์ลักษณะประการแรกของการรักษาพระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้าหมายถึงพระบัญญัติทั้งหมดของพระผู้เป็นเจ้า รวมทั้งพระบัญญัติข้อที่สี่ที่ให้ “ระลึกถึงวันสะบาโตเพื่อรักษาให้บริสุทธิ์….” ผู้ที่เป็นส่วนหนึ่งของคริสตจักรที่เหลืออยู่จะรักษาโดยอำนาจของพระเจ้า ไม่ใช่แค่พระบัญญัติบางข้อหรือแม้แต่เก้าข้อเท่านั้น แต่รวมถึงพระบัญญัติทั้งสิบข้อด้วย พระบัญญัติข้อที่สี่เกี่ยวกับวันสะบาโตอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าเป็นเครื่องหมายแสดงถึงอำนาจแห่งการสร้างสรรค์และการไถ่บาปของพระเจ้า เป็นสัญญาณว่าพระองค์เพียงผู้เดียวคือพระผู้สร้างซึ่งเพิ่งสร้างโลกนี้ในหกวันตามตัวอักษร และต่อยอดกระบวนการอัศจรรย์และอัศจรรย์ด้วยวันสะบาโตวันที่เจ็ดซึ่งเป็นวันที่ต้องระลึกเป็นพิเศษว่าพระองค์ทรงสร้างโดยคำตรัสจากพระโอษฐ์ของพระองค์ . วันสะบาโตไม่ได้เป็นเพียงสัญลักษณ์แห่งฤทธานุภาพของพระเจ้าเท่านั้น แต่จะเป็นตราประทับที่เราเป็นประชากรของพระองค์…….เครื่องหมายของพระเจ้าในจักรวาลและบนตัวเรา ในวันสุดท้ายในช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุดในการประหัตประหาร จงยืนหยัดเพื่อวันสะบาโตในพระคัมภีร์ไบเบิลของพระเจ้า เสร็จสิ้นอย่างแข็งแกร่งด้วยฤทธิ์อำนาจของพระเจ้า อย่าปล่อยให้อะไรมาพรากคุณจากการยึดมั่นอย่างซื่อสัตย์ต่อวันนมัสการที่แท้จริงเพียงวันเดียวของพระเจ้า…….วันสะบาโตวันที่เจ็ด เมื่อคุณนมัสการในวันที่เรากำลังนมัสการ เท่ากับคุณเป็นพยานต่อโลกว่าพระเจ้าคือพระผู้สร้างที่มีอำนาจทุกอย่าง ซึ่งทำงานนี้ให้สำเร็จด้วยฤทธิ์อำนาจของพระองค์ ไม่ใช่ผ่านกระบวนการวิวัฒนาการ 

เราต้องแสดงสิ่งนี้ สอนสิ่งนี้ และเชื่อสิ่งนี้ อย่าให้ใครมาข่มขู่คุณ

ให้เชื่อว่านี่เป็นความเชื่อที่ล้าสมัย ไม่ได้รับการศึกษาหรือไม่ซับซ้อน……..ความเชื่อในสัปดาห์แห่งการทรงสร้างหกวันโดยให้วันสะบาโตเป็นอนุสรณ์ประจำสัปดาห์ถึงพลังแห่งการสร้างสรรค์ของพระเจ้าเป็นส่วนสำคัญมาก ลักษณะสุดท้ายของคริสตจักรที่เหลืออยู่ของพระเจ้า ข้าพเจ้าขอระบุด้วยว่าพระเจ้าพระบิดา พระเจ้าพระบุตร และพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ล้วนมีส่วนร่วมในการสร้างโลกนี้ตามตัวอักษร —– พระเจ้าสามพระองค์เป็นสามในหนึ่งเดียวและดำรงอยู่ร่วมกันตั้งแต่นิรันดรและจะทรงประสงค์ มีอยู่ตลอดนิรันดร พวกเขามีอำนาจทุกอย่าง สัพพัญญู อยู่ทั่วไปทุกหนทุกแห่งและเป็นนิตย์ สามบุคคลที่แตกต่างกันชั่วนิรันดร์ —– พระเจ้าองค์เดียว พระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพของเรา!

เราเป็นแอดเวนติสต์วันที่เจ็ด! อย่าลืมว่า เราเป็นคนพิเศษที่มีข้อความเฉพาะ ใน Selected Messages เล่ม 2 หน้า 397 เราอ่านว่า “ฉันได้รับคำสั่งให้พูดกับ Seventh-day Adventists ทั่วโลกว่า พระเจ้าทรงเรียกเราในฐานะผู้คนเพื่อเป็นสมบัติพิเศษสำหรับพระองค์ พระองค์ทรงกำหนดว่าคริสตจักรของพระองค์บนแผ่นดินโลกจะยืนหยัดเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอย่างสมบูรณ์ในพระวิญญาณและคำแนะนำของพระเจ้าจอมโยธาตราบสิ้นกาลเวลา”

ลักษณะที่สองที่ระบุไว้ในวิวรณ์ 12:17 คือคริสตจักรที่เหลืออยู่ของพระเจ้าจะมี “คำพยานของพระเยซูคริสต์” วิวรณ์ 1:2 และ 9 พูดถึงคำพยานของพระเยซู วิวรณ์ 14:12 พูดถึงความอดทนของธรรมิกชนที่รักษาพระบัญญัติและความเชื่อของพระเยซู วิวรณ์ 19:10 บอกเราอย่างชัดเจนว่า “คำพยานของพระเยซูคือวิญญาณแห่งคำพยากรณ์”

ที่นี่เรามีข้อบ่งชี้ที่ชัดเจนจากพระคัมภีร์ว่าคริสตจักรที่เหลืออยู่จะมีเสียงพิเศษที่พระเจ้าจะจัดเตรียมให้ ซึ่งก็คือพระวิญญาณแห่งคำพยากรณ์ นี่คือเครื่องหมายของส่วนที่เหลือ ฉันเชื่อว่าพระเจ้าตรัสผ่านเอลเลน จี ไวท์เป็นสัมฤทธิผลของวิวรณ์ 12:17 เพื่อให้คำแนะนำของพระเจ้าแก่คริสตจักรที่เหลืออยู่ในวันสุดท้ายของพระองค์ ดังที่ฉันได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ ฉันเชื่อว่าวิญญาณแห่งการพยากรณ์ ซึ่งเป็นงานเขียนของเอลเลน ไวท์ เป็นหนึ่งในของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่มอบให้กับคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส มีการโจมตีวิญญาณแห่งการพยากรณ์หลายครั้ง และเราไม่ควรแปลกใจเลย วิญญาณแห่งการพยากรณ์ประกอบด้วยคำแนะนำโดยตรงและความจริงซึ่งปีศาจไม่ต้องการให้ผู้คนเข้าถึงได้ ข้อความที่เลือก เล่ม 1 หน้า 48 ระบุว่า “ซาตานคือ….กดขี่ข่มเหงอย่างต่อเนื่องเพื่อชักนำให้ออกห่างจากความจริง การหลอกลวงครั้งสุดท้ายของซาตานคือการทำให้ประจักษ์พยานของพระวิญญาณของพระเจ้าไม่มีผล……..จะมีความเกลียดชังต่อประจักษ์พยานที่เป็นซาตาน การทำงานของซาตานจะทำลายศรัทธาของคริสตจักรในพวกเขา ด้วยเหตุนี้ ซาตานจึงไม่มีทางที่ชัดเจนที่จะนำการหลอกลวงของมันเข้ามาและผูกมัดวิญญาณไว้ในความหลงผิดหากคำเตือน การว่ากล่าว และคำแนะนำจากพระวิญญาณของ พระเจ้าได้รับการเอาใจใส่”

credit : เว็บสล็อต / ยูฟ่าสล็อต เว็บตรง